خبر
بورس و سهام   صنعت  

گزارش ماهانه | 171 شرکت چقدر سود و زیان درست کردند + جزییات

می متالز - تازه ترین سود ماهانه شرکت ها اعلام شد.

به گزارش می متالز،  شرکت های حاضر در بازار آخرین سود اعلامی را اعلام کردند:

مداران در 12ماهه 701 ریال سود داشت سهمی که در 9 ماهه در گزارشی خوب 517 ریال محقق کرد سهم در 6ماهه 264 ریال و در 3 ماهه 149 ریال سود داشت. در مورد مداران سهم در6 ماهه سود عملیاتی 220 میلیارد ریال و 9ماهه 432 میلیارد ریالی و 12ماهه 568 میلیارد ریالی محقق کرده است.

کگاز در 12ماهه به سود 684 ریالی رسیده سهمی که 6 ماهه 575 و 9 ماهه 484 ریال محقق کرده بود. سهم در 6 ماهه 781 میلیارد ریال فروش ، 317 میلیارد ریال سود عملیاتی و 258 میلیارد ریال سود خالص داشت. در 9 ماهه با 996 میلیارد ریال فروش ، 244 میلیارد ریال سود عملیاتی و 217 میلیارد ریال سود خالص مواجه بود. در 12ماهه فروش به 1375 ، سود عملیاتی 363 و سود خالص 307 میلیارد ریال بوده و با توجه به تعمیرات اخیر عملکرد خوبی بوده است.

دتماد در 12ماهه 2214 ریال محقق کرده و عدد خوبی داشت سهمی که در 9 ماهه 1415 ریال محقق کرده بود و در 6ماهه موفق به تحقق سود 860 ریالی شده بود . به نظر در 6 ماهه دوم وضعیت خوبی در گزارش دهی داشته است.

پخش البرز در 6ماهه دوم متحول شد. این سهم در 3 ماهه 147 ریال محقق کرده بود و در 6 ماهه به سود 313 ریالی رسیده و 9 ماهه به 421 ریال و 12ماهه 1285 ریال محقق کرد
در حالی 3 ماهه اول 208 میلیادر ریال سود عملیاتی داشت که در 3 ماهه دوم این عدد 388 میلیارد ریال بوده و در 3 ماهه سوم 255 میلیارد ریال و 3 ماهه چهارم 482 میلیارد ریال سود عملیاتی داشت و عدد خوبی بود پخش البرز با سود غیرعملیاتی در 12ماهه نیز مواجه شده و به این تحقق سود رسیده است.

ولبهمن در 12ماهه 535 ریال ، در 9 ماهه 298 و در 6 ماهه 83 ریال محقق کرده بود . سهم 3 ماهه 44 ریال محقق کرده بود . به نظر نیمه دوم سهم عملکرد قوی را ثبت کرده و یک اتفاق خوب برای سهم است.

غسالم در 12ماهه 1008 ریال سود محقق کرده است که 146% از مدت مشابه قبل بیشتر است. غسالم در 12ماهه 1008 ریال ، در 9 ماهه با سود 730 ریالی مواجه بود و 6ماهه 397 ریال محقق کرده است. سهم 3 ماهه با فروش 478 میلیارد ریالی سود عملیاتی 59 میلیارد ریالی و سود خالص 40 میلیارد ریالی 136 ریال را محقق کرده بود. در 6ماهه فروش 1043 میلیارد ریال ، سود عملیاتی 167 و سود خالص 119 میلیارد ریال بوده است. در 9 ماهه فروش 1644 سود عملیاتی 264 و سود خالص 218 میلیارد ریال بوده و غیرعملیاتی کمک کرده است. در 12ماهه سود عملیاتی از 264 به 332 میلیارد ریال رسیده و سود خالص به 302 میلیارد ریال رسیده است.

کهرام در 12ماهه 186 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است.

دالبر را با قدیم پیش میبریم تا قابل مقایسه باشد . سهم 1340 ریال سود داشت . در 9 ماهه به تحقق سود 1068 ریالی رسید . سهم 6 ماهه 618 ریال و 3ماهه 242 ریال محقق کرده بود
در 3 ماهه سهم با 1534 میلیارد ریال فروش ،سود عملیاتی 740 میلیارد ریالی و سود خالص 450 میلیارد ریالی مواجه بوده است. در 6 ماهه فروش 3542 میلیارد ریال ،سود عملیاتی 1715میلیارد ریال و سود خالص 1149 میلیارد ریال است. در 9 ماهه سود عملیاتی 2738 میلیارد ریال بوده و مثل 3 ماهه دوم بوده و کمی هم غیرعملیاتی به او کمک کرده و سود خالص 1986 میلیارد ریالی داشت. در 12ماهه سود عملیاتی به 3453 میلیارد ریال رسیده و سود خالص هم 2493 میلیارد ریال بوده و کمی مالیات کنترل میشد اعداد خوبی را محقق میکرد.

شتولی فقط کمی از زیان کم کرد سهم در 12ماهه 4305 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است.

قطعات اتومبيل نيرو محرکه از زیر مجموعه های خمحرکه در سال 97 تحول خاصی در سود نداشته در سال 98 به سود خالص 21 میلیارد ریالی رسیده است.

خزامیا در 12ماهه به سود 220 ریالی رسیده است. خزامیا در حالی 220 ریال محقق کرده که سهم در 9 ماهه به 3 ریال زیان به ازای هر سهم رسیده است . در 6 ماهه با وجود فروش خوب بازهم زیان داشت و 59 ریال زیان محقق کرده بود سهم 3 ماهه 16 ریال زیان داشته است. در 3 ماهه با فروش 2988 میلیارد ریالی به سود اندک عملیاتی 723 میلیون تومانی رسید و در 6 ماهه با فروش 10340 میلیارد ریالی به سود عملیاتی 118 میلیارد ریالی رسید. در 9 ماهه سود عملیاتی از 118 به عدد قابل توجه 532 میلیارد ریالی رسید و در 12ماهه توفان کرد و سود عملیاتی از 532 به 2035 میلیارد ریال رسیده و بتواند هزینه عملیاتی را کنترل کند اتفاق مهمی برای سهم است.

فرابورس در 12ماهه موفق به تحقق سود 1228 ریالی شده است که 197درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر است . در 9 ماهه 675 ریال محقق کرده بود . سهم در 6 ماهه به سود 386 ریالی رسیده بود . در توضیح اورده است خالص درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها عمدتا مربوط به سود صندوقهاي سرمايه گذاري بمبلغ ۲۸۰،۸۹۰ میلیون ریال می باشد.

پخش رازي از زیر مجموعه های شفا دارو در سال 97 به سود 1189 و در سال 98 به سود خالص 1521 میلیارد ریالی رسیده است.

توزيع داروهاي دامي داروپخش از زیر مجموعه های وپخش در 12ماهه سال 98 به سود 113 میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه سال 97 این عدد 22 میلیارد ریال بود.

وپخش/ پخش داروسازي اکسير در سال 97 حدود 174 میلیارد ریال سود خالص داشته است و در سال 98 این عدد 290 میلیارد ریال است.

خوساز بازهم روی زیان است سهمی که در 12ماهه 63 ریال زیان داشته و در 9 ماهه 25 ریال زیان محقق کرده است 6 ماهه 23 ریال زیان داشته. در 9 ماهه با فروش 2018 و زیان عملیاتی 31 میلیارد ریالی مواجه بوده در 12ماهه فروش به 3071 میلیارد ریال رسیده و زیان عملیاتی 78 میلیارد ریال شده است.

مارون در 12ماهه 6316 ریال سود داشته است . در 9 ماهه با تحقق سود 4587 میلیارد ریالی مواجه شد سهمی که در 6 ماهه با تحقق سود 3063 ریالی همراه بود. در 3 ماهه 1556 ریال محقق کرده بود. در 3 ماهه مارون با فروش 29727 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 12527 میلیارد ریالی در نهایت به سود خالص 12447 میلیارد ریالی رسیده است. در 6 ماهه فروش 56216 میلیارد ریال ، سود عملیاتی 23811 وسود خالص 24504 میلیارد ریال شده است. در 9 ماهه سود عملیاتی 35132 و سود خالص 36699 میلیارد ریال بوده. در 12ماهه سود عملیاتی 48718 و سود خالص 50525 میلیارد ریال است. سود عملیاتی مارون در 3 ماهه دوم 11284 میلیارد ریال و 3 ماهه سوم 11321 میلیارد ریال بوده و متعادل است. در 3 ماهه چهارم با رشدی خوب 13586 میلیارد ریال بوده است.

قلرست در 9 ماهه به تحقق سود 590 ریالی رسیده است که مدت مشابه این عدد 391 ریال بود . در 6 ماهه 429 ریال سود محقق کرده بود و خیلی منظم در تحقق سود نیست.

سلار سال قبل 17 ریال و امسال 141 ریال سود محقق کرده است.

غنوش در سود تلفیقی 12ماهه 74 ریال و در سود اصلی 374 ریال محقق کرده است.

غزر یا زر ماکارون در مسیر بازار است در سال 96 حدود 25 و در سال 97 نیز 175 میلیارد ریال سود خالص داشته است. منتظر اطلاعات تکمیلی شرکت هستیم. غزر در 6ماهه سال 98 به سود خالص 901 میلیارد ریالی رسیده است.

ايران سازه از زیر مجموعه های شستا در سال 97 مبلغ 922و در سال 98 نیز مبلغ 1163 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.  

پتایر در 12ماهه 3013 ریال سود محقق کرده است که 156% از مدت مشابه قبل بیشتر است. 9ماهه 2038 ریال سود محقق کرده بود و گزارش 6 ماهه 1166 ریال بود همچنین سهم در3 ماهه 252 ریال محقق کرده بود. پتایر در 3 ماهه با فروش 709 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 99 میلیارد ریالی و در نهایت با 72 میلیارد ریال سود خالص مواجه بود. در 6 ماهه با فروش 2509 میلیارد ریالی به سود عملیاتی 430 و سود خالص 334 میلیارد ریالی رسید. در 9 ماهه فروش به 4063 میلیارد ریال ، سود عملیاتی 672 میلیارد ریالی و سود خالص 583 میلیارد ریالی را داشتیم. در 12ماهه سود عملیاتی از 672 به 1003 میلیارد ریال رسید و عدد خوبی بوده است و 863 میلیارد ریال سود خالص داشته است

شخارک در 12ماهه 3514 ریال محقق کرد . در 9 ماهه 2524 ریالی رسید. سهم در 6 ماهه 2047 ریال محقق کرده و 3 ماهه 1001 ریال بود جز معدود شرکت هایی بوده که نسبت به سال قبل کاهشی بوده است. شخارک در 3ماهه به فروش 8813 میلیارد ریالی سود عملیاتی 5455 و سود خالص با کمک 1254 میلیارد ریال سود تسعیر ارز 6055 میلیارد ریال شد. در 6 ماهه فروش 14567 میلیارد ریال و سود عملیاتی 10594 میلیارد ریال شده و تسعیر ارز را هم داشته است و 6 ماهه 12280 میلیارد ریال سود خالص داشته. در 9 ماهه سود عملیاتی 12642 میلیارد ریال شده و در نهایت سود خالص 15142 میلیارد ریال بود. در 12ماهه سود عملیاتی 18177 میلیارد ریال بود و بهبود داشته و 21245 میلیارد ریال سود خالص داشته است.

بپاس در یک سود جالب 1169 ریال سود محقق کرده است. بپاس 5965 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است. 8388 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها و 1912 میلیارد ریال سود تسعیر ارز داشته است.

بسویچ در 12ماهه 1526 ریال و در 9 ماهه سود به 1010 ریال رسیده است. در این سهم 3ماهه با فروش 701 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 222 میلیارد ریالی و سود خالص 168 میلیارد ریالی 281 ریال محقق کرده بود. در 6 ماهه فروش به 1597 میلیارد ریال رسید ، سود عملیاتی 891 و سود خالص 694 میلیارد ریال بود. در 9ماهه فروش به 2777 میلیارد ریال سود عملیاتی 1264 و سود خالص 1010 میلیارد ریال بوده. در 12ماهه سود عملیاتی 1872 میلیارد ریال و سود خالص 1526 میلیارد ریال است.

شخارک در 12ماهه 3541 ریال را محقق کرد.

درهاور 797ریال سود در 12ماهه محقق کرد.

وسالت باز هم دم بچه های قرض الحسنه گرم ! انگار سودش از بانکداری عادی بهتر است. بانک قرض الحسنه رسالت در سال 98 به سود 1769 ریالی رسیده است. 

تکشا در 12ماهه 978 ریال سود محقق کرده است. 

بجهرم مثل سال قبل بود 17 ریال سال قبل 17 ریال امسال.

خموتور در 12ماهه 122 ریال سود محقق کرده است.سهم در 9 ماهه 93 ریال محقق کرد.

پتروشیمی آریاساسول در 12ماهه 9204 ریال سود محقق کرده است 4218 میلیارد تومان سود خالص محقق شد.

بیمه کوثر در 12ماهه به سود 747 ریالی رسیده است . سهم 2635 میلیارد ریال سود خالص داشته و حوالی 3200 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها داشته است.

بمپنا در 12ماهه به سود 1118 ریالی رسیده است.

غگرجی در 12ماهه با کمک سود غیرعملیاتی البته 1985 ریال سود محقق کرده است . علت اختلاف فروش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ با صورت سود زیان فوق بابت فروش سایر محصولات غیر عملیاتی به مبلغ ۱۰۳۹۶۸ ریال می باشد که در ایتم سایر درآمدها و هزینه غیرعملیاتی-اقلام متفرقه طبقه بندی شده است.

فجر کاشان در 12ماهه 2111 ریال سود محقق کرده است که 2% نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشته است.

خفناور سال قبل زیان ده بود امسال در 12ماهه به سود 106 ریالی رسید.

قمرو در 9ماهه به سود 553 ریالی رسیده است.

زشگزا در 12ماهه به سود 2722 ریالی رسیده البته 63 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی نیز در دل شرکت است . به هر حال رشد 102 درصدی را در سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

دبالک در 12ماهه با سرمایه جدید 456 ریال سود محقق کرده است که 37% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است.

گزارش پالایش نفت تهران کمی عجیب است سهمی که در گزارش 9 ماهه 880 ریال محقق کرده بود ودر 6 ماهه 641 ریال محقق کرد . سهم با سرمایه فعلی در 3 ماهه 335 ریال محقق کرده بود و این یعنی سود 677 ریالی در گزارش 3 ماهه چهارم زیان داشته است. شتران در 9 ماهه 38777 میلیارد ریال سود عملیاتی داشت ، 8007 میلیارد ریال هم سود غیرعملیاتی و در نهایت 38859 میلیارد ریال سود خالص در 6 ماهه 29105 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و 5001 میلیاردریال هم سود غیرعملیاتی . در نهایت 28212 میلیارد ریال سود خالص محقق کرد. در 6 ماهه 29105 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و 5001 میلیاردریال هم سود غیرعملیاتی . در نهایت 28212 میلیارد ریال سود خالص در 9 ماهه 38777 میلیارد ریال سود عملیاتی داشت ، 8007 میلیارد ریال هم سود غیرعملیاتی و در نهایت 38859 میلیارد ریال سود خالص در 12ماهه سود عملیاتی با افت به 23238 میلیارد ریال رسیده و درامد متفرقه 11508 میلیارد ریالی کمی جبران کرد و در نهایت 29809 میلیارد ریال سود خالص محقق کرد. در 3 ماهه چهارم زیان داشته است.

زپارس در مجمع 1000 ریال تقسیم کرد.

زر ماکارون در سال 98 با یک تحول خوب در فروش و سود به سود خالص 2300 میلیارد ریالی رسیده و با سود هر سهم 1438 ریالی و سرمایه 1600 میلیارد ریالی راهی بازار می شود.

فنوال در 12ماهه 494 ریال محقق کرد که 164% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است.

شگویا در 12ماهه 633 ریال محقق کرد.

جم_پیلن از 551 تومان 550 تومان تقسیم سود داشت.

زاگرس در حسابرسی 6ماهه سود را کم کرد و از 9879 ریال به 8604 ریال رساند و 9ماهه 11712 ریال و 12ماهه به 12613 ریال رسیده است که قطعی گاز نیزموثر بوده است. سهم در 6 ماهه 20363 میلیارد ریال سود عملیاتی داشت در 9ماهه این عدد 27196 میلیارد ریال بوده و 12ماهه به 29593 میلیارد ریال رسیده است.

دسینا در 12ماهه 1254 ریال و در 9 ماهه به سود 973 ریالی رسیده که 19% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است . سهم در 6 ماهه 665 ریال سود محقق کرده بود . 3 ماهه با سرمایه جدید 302 ریال محقق کرده است. سهم در 3ماهه با فروش 918 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 358 میلیارد ریالی و سود خالص 241 میلیارد ریالی مواجه بود. در 6 ماهه 1802 میلیارد ریال فروش ، سود عملیاتی 826 میلیارد ریالی و سود خالص 532 میلیارد ریالی مواجه شد. در 9 ماهه فروش 2611 میلیارد ریال و سود عملیاتی 1192 میلیارد ریال و سود خالص 778 میلیارد ریال بوده است. در 12ماه سود عملیاتی به 1592 و سود خالص به 1002 میلیارد ریال رسیده است.

دلقما سال قبل سودآوری خاصی نداشت امسال با سود فروش دارایی به ازای هر سهم 143 ریال سود محقق کرده است.

ددام در مجمع از 530 ریال 142 ریال تقسیم کرد.

سيمان ممتازان کرمان یا #سمتاز در 12ماهه به سود 1545 ریالی رسیده است که 46% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است.

فولاژ در 12ماهه 1027 ریال محقق کرده است.

سمایه در سال 98 به سود ببخشید زیان 18932 ریالی رسیده است ! بیش از 7500 میلیارد تومان زیان ! نزدیک به 27هزار میلیارد تومان زیان انباشته.

پلاسک در 12ماهه 6 ریال زیان محقق کرد و سهم  زیان خود را کاهش داده است  . پلاسک سهمی که 9 ماهه 3623  میلیارد ریال فروش داشت  !! 42  میلیارد ریال  زیان کرده است و 46 ریال  به ازای هر سهم  زیان داشت   . در 6 ماهه  زیان عملیاتی 40 میلیارد ریال بوده  و  9 ماهه  زیان عملیاتی به 27 میلیارد ریال رسیده و 12ماهه این عدد 20 میلیارد ریال سود عملیاتی بود و این نکته مثبت  گزارش پلاسک است

شپمچا کم کم به دوران خوب خودبازمیگردد 11921 ریال سود در 12ماهه محقق کرده است

فمراد هم در 12ماهه از زیان دهی خارج شده و 37ریال سود محقق کرده است سال قبل 149 ریال زیان داشت

 وتوکا در گزارش 12ماهه 704 ریال محقق کرده است که 250% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است

 تکمبا با کمک 48 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی به تحقق سود 48 ریالی در 12ماهه رسیده اس

زبینا در 12ماهه بهسود 805 ریالی رسیده است .سهم در 9 ماهه به سود 673 ریالی رسیده بود . در 6 ماهه با سود 361 ریالی مواجه شده بود .

 فوکا که سهامدار جدیدی را گرفته در 12ماهه 482 ریال زیان محقق کرده است باید منتظر تحولات در کاهش هزینه مالی بود . زیان عملیاتی در 9 ماهه 273 میلیارد تومان بود که به 148 میلیارد تومان کاش یافته است

 خاذین در 12ماهه به زیان 44 ریالی رسیده است در 9 ماهه تقریبا رو به صفر بوده و زیان نداش ولی 3 ماهه چهارم زیان ده بود . در 9 ماهه سود عملیاتی 29 میلیارد ریال بود ولی نتوانست ان را حفظ کند و 12ماهه 90 میلیارد ریال زیان عملیاتی دارد. . 585 میلیارد تومان فروش با زیان همراه شده !

 شفارا در 12ماهه 270 ریال زیان به ازای هرسهم محقق کرده است زیان عملیانی سهم 599 میلیارد ریال است سال های قبل درامد های غیرعملیاتی به کمک سهم می امد ولی چند سالی خبری از اجاره مخازن نیست !

 شصدف در 12ماهه با سود 2862 ریالی به ازای هر سهم کار خود را به پایان برد

شتاب زیان دهی در ولیز نسبت به سال قبل 70% بیشتر شده و سال قبل 283 و امسال به ازای هر سهم در 12ماهه 481 ریال زیان محقق کرده است.

غمهرا یا همان سس فروش بازارما در 12ماهه 2276 ریال سود محقق کرده است که 327% از مدت مشابه سال قبل بهتر است . گزارش خوبی است. 9ماهه 966 ریال سود محقق کرد .سهم در 6 ماهه 567 ریال محقق کرده بود

مهرام در 3 ماهه 170 ریال محقق کرده بود. در 3ماهه .سهم 841 میلیارد ریال فروش و 42 میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص 15 میلیارد ریالی را داشت. در 6 ماهه فروش 1768 و سود عملیاتی 107 و سود خالص 53 میلیارد ریال شده بود. در 9 ماهه سود عملیاتی از 107 به 192 میلیارد ریال رسیده و رشد خوبی را داشته و سود خالص نیز 90 میلیارد ریال است .در 12ماهه سود عملیاتی از 192 به 357 میلیارد ریال رسید و عالی بوده است.

شراز هم بدجوری عقب نشینی کرد و 1483 ریال سود در 12ماهه داشته سهمی که 12ماهه از سود عملیاتی به زیان عملیانی رسیده است و درامد های متفرقه او را نجات داده است 554 میلیارد تومان زیان موجودی کالا شناسایی کرده است. در 9ماهه 5816 ریال سود محقق کرده بود در 6 ماهه 5292 ریال و در 3ماهه 2810 ریال سود داشت.

پرداخت نوين آرين از زیر مجموعه های ونوین در سال 97 حدود 156 و در سال 98 با رشد 325 میلیارد ریال سود خالص داشت

 وتعاون یا بیمه تعاون در 12ماهه 43 ریال به ازای هر سهم یا 65 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

شصفها با سود 1260 ریالی سال 98 را به اتمام رساند که افت عجیب 85% را نسبت به سال قبل نشان میدهد

 بیمه آسیا در سال 98 به سود 700 ریالی رسیده که از رشد خوب 150% در سال 98 به نسبت سال قبل برخوردار است . سهم 1608میلیارد ریال سود خالص داشته و 3836 میلیارد ریال سود حاصل از سرمایه گذاری ها بوده است

دامین در 12ماهه به سود 949 ریالی رسیده است که 126% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است

 شفن در 12ماهه به سود 17831ریالی رسیده است . در 9 ماهه 14810 6 ماهه 12333 و در 3ماهه 5967 ریال سود محقق کرده بود . سهم در 3 ماهه با فروش 8492 میلیارد ریالی 5600 میلیارد ریال سود عملیاتی و در سود خالص 5668 میلیارد ریال محقق کرده بود . در 6 ماهه به فروش 14767 و سود عملیاتی 9398 و سود خالص 11738 میلیارد ریال رسید . در 9 ماهه سود عملیاتی از 9398 به 11938 میلیارد ریال رسید و خیلی خاص نبود . در12ماهه سود عملیاتی از 11938 میلیارد ریال به 14956 میلیارد ریال رسیده است.

شسم در 12ماهه 372 ریال زیان محقق کرده است سال قبل این عدد 628 ریال زیان بوده است

خپویش در 12ماهه به سود 2802 ریالی رسیده است سهم در سال قبل 4217 ریال سود داشت و افت داشته البته نکته مهم پیشرفت مدت اخیر است . در 9ماهه به سود 1018 ریالی رسیده بود . 6 ماهه 664 ریال و 3ماهه 394 ریال سود محقق کرد

فزرین در 12 ماهه 698 ریال سود محقق کرده است

خریخت هم در 12ماهه 67 ریال زیان محقق کرده است

سرمایه گذاري سایه گستر سرمایه از زیر مجموعه های بانک سرمایه در سال 97 به سود 717 میلیارد ریالی و در سال 98 به سود 1090 میلیارد ریالی رسیده است

درازک در 12ماهه 2750 ریال محقق کرد سهم 9ماهه 2182 ریال سود محقق کرده بود . 6 ماهه به تحقق سود 1273 ریالی رسیده و 3 ماهه 513 ریال محقق کرده بود . درازک در3ماهه 1002 میلیارد ریال فروش و سود عملیاتی 497 میلیارد ریالی داشته و 392 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است .  در 6 ماهه فروش 2145 میلیارد ریال ، سود عملیاتی با رشدی خوب 968 میلیارد ریال و سود خالص 754 میلیارد ریال بود. در 9 ماهه 1759 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1293 میلیارد ریال سود خالص بوده و در 12ماهه سود عملیاتی 2148 و سود خالص 1631 میلیارد ریال بوده است. وسرمد یا بیمه سرمد در 12ماهه 253 ریال محقق کرده است سهم 1207 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها و 531 میلیارد ریال سود خالص دارد.

 قشیر در 12ماهه به سود 295 ریالی رسیده است سال قبل سود شرکت 209 ریال بوده است

سرمايه گذاري و ساختماني تجارت از زیر مجموعه های وتجارت در 12ماهه 432 میلیارد ریال سود خالص داشت این عدد در سال 97 حدود 523 میلیارد ریال بوده است

ولتجار در 12ماهه 71 ریال سود محقق کرده است

شفارس در 12ماهه 238 ریال سود محقق کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 9 ریال بوده رشد خوبی داشته است

بالاس در 12ماهه 450 ریال محقق کرد سهم 9 ماهه 321 ریال و در 6ماهه 234 ریال و در 3 ماهه 87 ریال سود محقق کرده بود

ثاباد همچنان تحول خاصی ندارد در 12ماهه به زیان 12 ریالی به ازای هرسهم رسیده است

خرینگ در 12ماهه 47 ریال زیان محقق کرده است . سال قبل این عدد 58 ریال سود بوده است

 دروز سهم در 3ماهه عملکرد خاصی نداشته با سود عملیاتی 20 میلیارد ریالی مواجه بود در 6 ماهه سود عملیاتی به 202 میلیارد ریال رسیده و 9ماهه این عدد 292 میلیارد ریال شده در 12ماهه سود عملیاتی به 377 میلیارد ریال رسیده و اگر کمی هزینه مالی کنترل میشد سود خوبی می ساخت به هر حال 12ماهه 151 ریال محقق کرده است

بیمه البرز در 12ماهه به سود 256 ریالی به ازای هر سهم رسیده است سهم 1022 میلیارد ریال سود خالص دارد و 3415 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها داشته است

ومعلم در 12ماهه به سود خالص 549 میلیارد ریالی رسیده است و به ازای هر سهم 366 ریال سود محقق کرده است . سهم 2183 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها دارد و سود خالص 549 میلیارد ریال بوده است

 هرمز در 12ماهه به سود 610 ریالی رسیده است. در 3 ماهه سهم با فروش 14792 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 3446 و سود خالص 3305 میلیارد ریالی عدد های خوبی را ثبت کرده است . در 6 ماهه سود عملیاتی 9659 و تسعیر هم در دل او هست که 2200 میلیارد ریال است و سود خالص 8645 میلیارد ریال بوده . در 9 ماهه سود عملیاتی 11625 میلیارد ریال بوده. در 12ماهه سود عملیاتی 16770 میلیارد ریال رسیده و رشد کرده و سود خالص به 15255 میلیارد ریال رسیده است . 400 میلیارد تومان سود تسعیر در دل سود شرکت است.

 حفاری شمال در 12ماهه 850 ریال سود محقق کرده است بیش از 8376 میلیارد ریال سود تسعیر ارز در دل شرکت است. سود شرکت در 6 ماهه بعد از تغییرات حسابرس به 462 ریال رسید و 9ماهه ان را به 690 ریال رساند

دشیمی در 12ماهه به سود 1103 ریالی رسیده است. سهم 3ماهه چهارم خوبی داشت در9 ماهه 706 ریال در 6 ماهه 583 ریال و در3ماهه با تحقق سود 230 ریالی مواجه بود.

شبندر 617 ریال سود در 12ماهه محقق کرد. شبندر در گزارش 9 ماهه 1480 ریال را محقق کرده بود .شبندر 3 ماهه با فروش 174505 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 17805 میلیارد ریالی و سود خالص 14532 میلیارد ریالی مواجه بود . در 6 ماهه فروش به 39118 میلیارد ریال ، سود عملیاتی 43252 و سود خالص 35500 میلیارد ریال شد . در 9 ماهه سود عملیاتی 51421 و سود خالص 42463 میلیارد ریال شد. در 12ماهه 24795 میلیارد ریال سود عملیاتی و 17712 میلیارد ریال سود خالص دارد که شدت افت شبندر کمی قوی تر از بقیه است

 خمحور در 12ماهه به سود 19 ریالی رسیده است

کلوند هم تقسیم سود بالایی داشته و 770 ریال در مجمع تقسیم کرد

وایران در گزارش 12ماهه با گزارشی که سود خالص 119% نسبت به مدت مشابه سال قبل رشددارد به سود 506 ریالی رسیده است

خمهر 550 ریال به ازای هرسهم زیان محقق کرد . در 9 ماهه زیان 235 ریالی را داشته است. در 9 ماهه زیان عملیاتی کم شده و از 500 میلیارد ریال به 370 میلیارد ریال رسیده است . زیان هم 303 ریال در 6 ماهه بود به 235 ریال کاهش یافته . در 12ماهه زیان عملیاتی از 370 به 912 میلیارد ریال رسید . شرکت باید موضوع 792 میلیارد ریال سایر هزینه ها را شفاف نماید.

قند قزوین در 12ماهه 982 ریال سود محقق کرده است

بورس سهمی بود که 12ماهه 1311 ریال محقق کرد سهم در 9ماهه 707 ریال تحقق سود داشت 194% رشد نسبت به مدت مشابه و تحقق نزدیک به 600 ریال فقط در 3 ماهه چهارم همه نشان از عملکرد خوب و قوی دارد . دم شما گرم فقط فکر این هسته خسته هم باش !

اتکای در مجمع 150 ریال تقسیم کرد به سمت افزایش سرمایه خواهد رفت

صنعتي و شيميائي رنگين شرنگی 928 ریال در 12 ماهه سود محقق کرده است

ختوقا در 12ماهه به سود 97 ریالی رسیده است سال قبل این عدد 17 ریال بوده است

فوری وسینا در 12ماهه به سود 172 ریالی رسیده است. سهم 127 ریال سود محقق کرده در 9 ماهه و پیش بینی نزدیک به 192 ریالی را داشت

 واوا در گزارش 12ماهه به سود 1712 ریالی رسیده سهمی که در سال قبل در این مقطع 79 ریال سود محقق کرده بود

 فسرب در 12ماهه به سود 884 ریالی رسیده است این عدد همان سود حوالی سال قبل است

 شبریز در 12ماهه با سرمایه جدید 916 ریال محقق کرده است ! البته هنوز درامد سرمایه گذاری در دل شرکت نیست .  در 12ماهه با سرمایه قدیم 2358 ریال انگار محقق کرده است !! 9 ماهه به سود 3769 ریالی رسیده بود . 6 ماهه 2799 ریال سود محقق کرد و در 3 ماهه 1201 ریال سود داشت. شبریز در 3ماهه با فروش 35326 میلیارد ریالی وسود عملیاتی 5930 به سود خالص 4663 میلیارد ریالی رسیده .در 6 ماهه فروش شبریز 109585 ، سود عملیاتی 13508 و سود خالص 10871 میلیارد ریال بود. در 9 ماهه سود عملیاتی به 18389 میلیارد ریال رسیده و سود خالص به 14638 میلیارد ریال رسیده . در 12ماهه سود عملیاتی 11654 میلیارد ریال و سود خالص 9157 میلیارد ریال شده و به نظر او هم مثل بقیه 3 ماهه چهارم با زیان همراه بوده است

بیمه ما در 12ماهه 772 ریال سود محقق کرده است که 1158 میلیارد ریال سود خاص دارد . سهم 2825 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها دارد

کیمیا در 12ماهه به سود 1510 ریالی رسیده است و 46% از مدت مشابه سال قبل بهتر است.در 9 ماهه فروش به 910 میلیارد ریال و سود عملیاتی 318 و سود خالص 344 میلیارد ریال بود و در 12ماهه سود عملیاتی به رشد خوب 533 میلیارد ریالی رسیده و سود خالص 604 میلیارد ریال بوده است. اوان در 12ماهه 571 ریال سود محقق کرده است که 59% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است .گزارش 3 ماهه چهارم خوب بوده است در 3ماهه 78 در 6ماهه 201 و 9 ماهه 255 ریال سود محقق کرد و حالا 571 ریال !

 خشرق در 12ماهه 12 ریالی شده است در 9 ماهه سود عملیاتی 134 میلیارد ریال است 12ماهه این عدد به 175 میلیارد ریال رسیده ولی بازهم هزینه مالی باز هم همان داستان همیشگی و در نهایت 12 ریال سود محقق کرده . نمی دانیم چه بگوییم از 500 میلیارد تومان فروش 750 میلیون تومان سود.

زکشت در 12ماهه 625 ریال محقق کرده است که رشد 57% را نسبت به مدت مشابه دارد

وآرین در 12ماهه 434 ریال محقق کرده است . با توجه به سیاست شرکت مبنی بر تنوع بخشی به پورتفوی سرمایه گذاریها و استفاده از فرصت های بازار سرمایه نسبت به افزایش حجم سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی اقدام نمود. لذا مبلغ سرمایه گذاری های کوتاه مدت نسبت به دوره مالی گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

کساپا کرم کرد و 3 ریال در 12ماهه محقق کرد.

 وزمین با سمایه رقابت دارد سهم در 12ماهه به زیان 11364 ریالی رسیده است سهم 7400 میلیارد تومان زیان انباشته دارد

 کاوه در 12ماهه تلفیقی 647 و در سود اصلی نیزهمین عدد را محقق کرده است

 ختراک در 12ماهه به سود 608 ریالی رسیده که 102% از مدت مشابه قبل بیشتر است

 سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان یا سدبیر در 12ماهه به سود 900 ریالی رسیده است

 شپنا در 12ماهه 629 ریال محقق کرده است. و اما شپنا که 12ماهه 629 ریال سود محقق کرد ... سهم در 6ماهه 722 ریال بود و 752 ریال در 9 ماهه محقق کرد. شپنا در 3 ماهه سود عملیاتی 21540 میلیارد ریالی و سود خالص 17444 میلیارد ریالی داشت. در 6 ماهه سود عملیاتی 44050 و سود خالص 36825 میلیارد ریالی را رو کرد. در 9 ماهه سود عملیاتی 44979 میلیارد ریال بود و انگار متوقف شده و سود خالص هم 38330 میلیارد ریال شد.در 12ماهه سود عملیاتی 31958 و سود خالص 32076 میلیارد ریال بود. سود عملیاتی در 3 ماهه اول 21540 و در 3 ماهه دوم 22510 میلیارد ریال و 3 ماهه سوم 929 میلیارد ریال !!! است... 3 ماهه چهارم هم زیان.  قاروم در 9 ماهه 3019 ریال سود محقق کرده است.

 پدرخش در 12ماهه 2155 ریال محقق کرده است که 14% بیشتر از مدت مشابه سال قبل است

حسینا در 12ماهه به سود 2824 ریالی رسیده است که 32% از مدت مشابه قبل بیشتر است

فخوز در 12ماهه 1750 ریال محقق کرده است. سهم در 9 ماهه 1282 ریال ،در 6 ماهه 1131 ریال و در 3 ماهه 617 ریال محقق کرده بود

 نوری در 12ماهه به سود 10052 ریالی رسید .سهم 9038 ریال سود در 9 ماهه محقق کرده بود سهم 6 ماهه 6166 و 3 ماهه 1842 ریال سود محقق کرده بود

شركت آتیه پارسیس پارس از زیر مجموعه های بیمه پارسیان در سال 97 به سود خالص 342 و در سال 98 نیز 445 میلیارد ریالی رسیده است

فولاد در 12ماهه با سرمایه جدید 593 و با سرمایه قدیم 952 ریال محقق کرده است . 9 ماهه با تحقق سود 848 ریالی مواجه بود که البته انتظار کمی بیشتر بوده ولی در هر صورت سهمی است که 6 ماهه 626 ریال و 3 ماهه 290 ریال سود محقق کرده بود این سود بدون در نظر گرفتن سود های سرمایه گذاریهاست و اگر ان را حداقلی لحاظ کنیم فولاد تعدیل دوباره دارد ! سراغ سهم برویم که در 3ماهه با فروش 95738 میلیارد ریالی ،سود عملیاتی 48703 میلیارد ریالی و سود خالص 37653 میلیاردریالی مواجه بود . در 6 ماهه فروش 200337 ، سود عملیاتی 97016 و سود خالص 81435 میلیارد ریال بود. در 9 ماهه فروش 296129 ، سود عملیاتی 129404 میلیارد ریال و سود خالص 108386 میلیارد ریال شده است . در 12ماهه سود عملیاتی 152973 میلیارد ریال و سود خالص 123868 میلیارد ریال بوده است .

سهم در 3 ماهه اول 98 حدود 48703 و در 3 ماهه دوم 48313 و در 3 ماهه سوم 32388 میلیارد ریال و 3 ماهه چهارم 23565 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است. وامید حسابرسی شده 12ماهه 795 ریال محقق کرده است تلفیقی 1548 ریال

غپونه در 12ماهه به سود 510 ریالی رسیده است

 قثابت در 9 ماهه به تحقق زیان 131 ریالی رسید.

زمگسا در 12ماهه به سود 648 ریالی رسید.

سصفها در 12ماهه 652 ریال محقق کرده است.

شاوان هم مثل بقیه  بود 3256 میلیارد ریال سایر هزینه ها  شناسایی کرد. سهم در 3ماهه 3591 میلیارد ریال سود ناخالص ، با  کسر 327 میلیارد ریال سایر هزینه ها در نهایت 2557 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1799 میلیارد ریال سود خالص داشت    .  در 6 ماهه سود عملیاتی 5507  و سود خالص 4415 میلیارد ریال بوده  .  در 9 ماهه  با سود عملیاتی 8066 میلیارد ریالی بازهم  خوب بود و سود خالص 6612 میلیارد ریالی را داشت  . در 12ماهه سود عملیاتی پودر شد و 2570 میلیارد ریال بوده و سود خالص به 1842 میلیارد ریال رسید.

جوین که امروز مشخص نشد کی امد و کی رفت ! در 9 ماهه  1504 ریال سود محقق کرده است. مدت مشابه این عدد  956 ریال بوده است.

خاهن در 12ماهه 186 و  در9 ماهه 100  ریال محقق کرد. در 3 ماهه   484 میلیارد ریال فروش ،سود عملیاتی 183 و سود خالص 139 میلیارد ریالی را داشت . در 6 ماهه  فروش به 1104 میلیارد ریال رسیده  ، سود عملیاتی 313 و سود خالص 239 میلیارد ریال بوده و در نهایت  101 ریال سود داشته. در 9 ماهه عملکرد قوی نداشته و سود عملیاتی به 366 میلیارد ریال رسیده و سود خالص عقب گرد داشته و 273 میلیارد ریال بوده . در 12ماهه  سود عملیاتی از 366 به 666 میلیارد ریال رسیده و عملکرد قوی را ثبت کرد.

عمران بهدشت چمستان از زیر مجموعه های ثعمرا در 12ماهه به سود 82 میلیارد ریالی رسیده که این عدد در سال 97 تقریبا  صفر بود.

بیمه آرمان در 12ماهه  366 ریال سود محقق کرده است سهم حدود 550 میلیارد ریال سود خالص داشته و 850 میلیارد ریال سود  سرمایه گذاری ها

توسعه سرمايه رادين از زیر مجموعه های #ورنا در 6ماهه  250 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

لوازم خانگي پارس یا لخانه در 12ماهه 684 ریال محقق کرده است . در 6 ماهه در سود اصلی این عدد برای سال 98 مبلغ 391 ریال و در 9 ماهه به 450 ریال رسیده است .

کترام در 12ماهه 641 و در 9 ماهه 450 ریال محقق کرده بود . . سهم در 6 ماهه با فروش 387 میلیارد ریالی و سود عملیاتی 114 میلیارد ریال و در نهایت سود خالص 75 میلیارد ریالی به 255 ریال سود به ازای هر سهم رسیده است . در 9 ماهه سود عملیاتی 193 و سود خالص 132 میلیارد ریال شد و در 12ماهه سود عملیاتی 267 میلیارد ریال بوده است به نظر گزارش در سود عملیاتی منطقی و مناسب پیش رفته . نکته بسیار مهم گزارش کترام این است که سال 97 سود عملیاتی 62 و امسال 267 میلیارد ریال است.

دفرا در 12ماهه به سود 1392 ریالی رسیده و 71% از مدت مشابه سال قبل بهتر بود . سهم گزارش خوبی داشت در 9 ماهه 1031 ریال ، 6 ماهه 659 ریال و در 3ماهه 301 ریال سود محقق کرده بود .

فجام در ۱۲ماهه به سود ۱۰۳۹ ریالی رسیده است که ۴۷درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر است

وامید را باید 12ماهه بررسی کرد ولی به هر حال در 3 ماهه 4 ریال زیان داشته

شسینا در 12ماهه 5850 و در 9 ماهه 3261 ریال محقق کرده بود . سهم در6 ماهه 1916 ریال سود داشت

سهم 3 ماهه با 195 میلیارد ریال فروش ، 21 میلیارد ریال سود عملیاتی و 21 میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده

در 6 ماهه فروش به 403 میلیارد ریال ، سود عملیاتی با رشدی خوب 59 و سود خالص بیش از 58 میلیارد ریال است . در 9 ماهه سود عملیاتی 82 و سود خالص 100 میلیارد ریال شده و بخشی غیرعملیاتی بود

در 12ماهه سود عملیاتی از 82 به 168 میلیارد ریال رسید و رشد خوبی داشته و سود خالص نیز 179 میلیارد ریال بوده است و پیشرفت بسیار خوبی داشته .  سهم اهرم قوی به تحولات سود اوری خود دارد.

فایرا به طور کلی در 6 ماهه دوم خیلی قوی پیش نرفت در 12ماهه 1037 ریال و در 9 ماهه 969 ریال محقق نموده است . فایرا در 6 ماهه در گزارشی بسیار خوب 715 ریال را محقق کرده بود سهم 3 ماهه 260 ریال محقق کرد

در 3ماهه سهم با 7854 میلیارد ریال فروش ، 1697 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1352 میلیارد ریال سود خالص در 6 ماهه با فروش 16675 و سود عملیاتی 4020 میلیارد ریالی به سود خالص 3717 میلیارد ریالی رسید

در 3 ماهه دوم 2323 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته . در 9 ماهه با فروش 27575 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 5227 میلیارد ریالی و سود خالص 5037 میلیارد ریالی عملکرد خاصی نداشت . دقت کنید سود عملیاتی در 3 ماهه دوم 2323 و در 3 ماهه سوم 1207 میلیارد ریال بوده. در 12ماهه سود عملیاتی از 5227 به 6963 میلیارد ریال رسید 1736 میلیارد ریال در 3 ماهه چهارم بهتر شده ولی نه خیلی . در نهایت هزینه های مالی سود را خورده و خیلی عملکرد قوی نداشته

فرآور در 12ماهه به سود 450 ریالی رسیده است

 لامپ فروش قصه ما به آخر کار رسید. بشهاب در 12ماهه به سود 1455 ریالی رسیده . بشهاب در 9ماهه 1149 ریال محقق کرده است سود غیرعملیاتی کمک شایانی به سهم کرد. . در 6 ماهه893 ریال و در 3 ماهه 307 ریال محقق کرده بود .  بشهاب در 3ماهه با فروش 387 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 54 میلیارد ریالی در نهایت 49 میلیارد ریال سود خالص مواجه بود. در 6 ماهه فروش به 822 میلیارد ریالی رسید ، سود عملیاتی با یک پرش خوب 204 میلیارد ریال شده و در سود خالص نیز 144 میلیارد ریال سود داشته. در 9 ماهه فروش به 1356 میلیارد ریالی ، سود عملیاتی 181 میلیارد ریالی و سود خالص 186 میلیارد ریالی را دارد . در 3 ماهه چهارم سود عملیاتی با رشدی خوب 300 میلیارد ریال شد و نشان میدهد دورا ن قرنطینه لامپ های بیشتری روشن شده و در مجموع 235 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

ليزينگ بانک اقتصاد نوين از زیر مجموعه های #ونوین در سال 97 806 و در سال 98 حدود 825 میلیارد ریال سود خالص داشته است

 حفارس باید یک جشن به نظر بگیرید. بالاخره سود آور شد در 12ماهه 2 ریال سود محقق کرده است ! زیان عملیاتی در حال کاهش است ولی هنوز 143 میلیارد ریال زیان عملیاتی وجود دارد زیان عملیاتی 9 ماهه 130 میلیارد ریال بوده و سرعتش کم بوده

 کبافق در 12ماهه 789 ریال محقق کرده است

 کطبس 12ماهه خوبی داشته و 1174 ریال محقق کرد سهمی که در 9 ماهه به سود 796 ریالی و در 6ماهه با سود 456 ریالی و 3 ماهه با سود 320 ریالی مواجه بود .  در 3ماهه سهم با فروش 183 و سود عملیاتی 75 میلیارد ریالی به سود خالص 59 میلیارد ریالی رسیده بود . در 6ماهه فروش به 387 میلیارد ریال رسید سود عملیاتی 116 و سود خالص 84 میلیارد ریال بوده . در 9 ماهه سود عملیاتی با رشدی بهتر 177 میلیارد ریال شده و سود خالص هم 147 میلیارد ریال شد . 12ماهه سود عملیاتی از 177 به 265 میلیارد ریال رسید و عدد خوبی را داشته است

 قرن در ۱۲ماهه ۲۵۸۶ ریال سود محقق کرده است که ۸۷درصد از مدت مشابه قبل بیشتر است.

خلنت در12ماهه 1166 و در 9 ماه با سود 1219 ریالی مواجه بود . 6 ماهه 949 ریال سود محقق کرده بود . این سهم در 6ماهه 87 میلیارد ریال در 9 ماهه 113 میلیارد ریال و 12ماهه 138 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته . در 6ماهه 83 میلیارد ریال و در 9 ماهه 107 میلیارد ریال و 12ماهه 102 میلیارد ریال سود خالص داشته. سهم 3 ماهه چهارم عقب گرد کرده است

سیلام هنوز در مدار زیان است 40 ریال در 3ماهه زیان داشته . سود عملیاتی 3ماهه در حد 126 میلیون تومان بوده است !

 خزر به سود 80 ریالی رسیده است 9 ماهه این عدد 27 ریال بود . سهم در 6 ماهه 11 میلیارد ریال سود عملیاتی و 9 ماهه 23 و 12ماهه 78 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است .از نظر عملیاتی وضعیت خوبی داشته است

شکبیر در 12ماهه نیز 1354 ریال بوده است ! سهمی که 9 ماهه 1341 ریال 6 ماهه 1043 ریال و3 ماهه 694 ریال محقق کرده بود . در 3 ماهه شکبیر با فروش 2354 و در سود عملیاتی 2519 و سود خالص 2497 میلیارد ریالی موفق بوده. در 6 ماهه سود عملیاتی 3806 بوده و خیلی رشد نکرده و سود خالص 3754 میلیارد ریال بوده است . در 9 ماهه سود عملیاتی 5079 میلیارد ریال بوده و شبیه 3 ماهه دوم است و در نهایت 4826 میلیارد ریال سود خالص داشته . در 12ماهه سود عملیاتی از 5079 به 4769 میلیارد ریال رسیده و همان مشکل پالایشی ها را انگار داشته و در نهایت به این سود رسیده است . باید دید در 3 ماهه اول چه میکند

 شبصیر در 12ماهه 3110 ریال محقق کرده 9 ماهه به تحقق سود 2301 ریالی رسید و 2 دوره اخیر مثل 3 ماهه دوم نبود . در 6ماهه گزارش بسیار خوبی زده بود 1871 ریال محقق کرد. سهمی که در در 3 ماهه 1558 میلیاردریال فروش داشته و 262 میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص به 206 میلیارد ریال رسیده بود و 626 ریال محقق کرد .  در 6 ماهه فروش به 3448 و سود عملیاتی به 797 میلیارد ریال و سود خالص 617 میلیارد ریال بوده.  9 ماهه سود عملیاتی از 797 به 1012 میلیارد ریال رسیده و در نهایت 759 میلیارد ریال سود خالص داشت . در 12ماهه نیز سود عملیاتی از1012 به 1363 میلیارد ریال رسیده ولی کمی هزینه های مالی جلوی رشد را گرفت

وفتخار حتاید یا سرمایه گذاری افتخار سهام در مجمع 3000 ریال تقسیم کرد

پارتا یکی از سهامداران پیزد در 12ماهه 351 ریال محقق کرده است

قنقش در 12ماهه با تحقق سود 3557 ریالی مواجه شده که بخش عمده ای از ان درامد غیرعملیاتی است

شساخت در ۱۲ماهه ۲۶۲ ریال محقق کرده است .سهم ۲۰۷۸ میلیارد ریال در سرفصل سایر هزینه ها اثرات کاهنده در سود دارد

فخاس در 12ماهه 843 ریال محقق کرده است

غشصفا در مجمع 370 ریال تقسیم کرد

 کگل در 12ماهه با سرمایه 48000 میلیارد ریالی 1171 ریال محقق کرده است که 28% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است

کنور وصول مبلغ 67 میلیارد ریال از حسابهای دریافتنی راکد و سنواتی به همراه کارمزد و سود سرمایه گذاری به مبلغ 87 میلیارد ریالپردیس در اردیبهشت 584 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

دانا در 12ماهه با سرمایه قدیم 334 ریال سود محقق کرده است و 501 میلیارد ریال سود خالص دارد

 صبا تامین در اردیبهشت 2091 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و درخشان ظاهر شده و تا امروز 2046 میلیارد ریال سود مجامع داشته است

فسازان در 12ماهه به تحقق سود 769 ریالی رسیده است

صدای پای آریا می آید ... پتروشیمی آریاساسول در 12ماهه 9204 ریال سود محقق کرده است 4218 میلیارد تومان سود خالص محقق شده است

کد خبر: 105365
تاریخ: 1399/03/01 - 16:18
منبع: دنیای بورس

بورس  بازار سرمایه  بازار سهام 

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 

تایید معاملات شرکت اکتشاف مواد معدنی نوبل با شرکت نیکل کانادا

می متالز - به تازگی، شرکت اکتشاف مواد معدنی Noble اعلام کرده که تأیید نهایی را از بورس TSX Venture Exchange برای تکمیل معامله با شرکت نیکل کانادا (Canada Nickel Company) دریافت کرده است.
 

افزایش سرمایه "وصنعت"

می متالز - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت افزایش سرمایه می دهد.
 کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:

"بورس" بازار رفتارهای لحظه‌ای نیست!

می متالز - هنوز بسیاری از سهم های این بازار به خصوص سهام شرکت های صادرات محور، ظرفیت رشد دارند.
 معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد:

غول‌های استارت‌آپی در پارکینگ "بورس"

می متالز - در حال حاضر ۷ شرکت حوزه IT و ۴ شرکت حوزه ارتباطات مهیای ورود به بازار سرمایه بوده و در مرحله شورای پذیرش هستند. از بین این شرکت ها می توان به "دیجی کالا" ، "تپسی" ، "کافه بازار" ، و "شیپور" و "آسیاتک" اشاره کرد.
 کاهش ۵ درصدی در حساب این شرکت نشست؛

افت نرخ فروش دوده "شدوص"

می متالز - مبالغ فروش محقق شده بر اساس گزارش ارائه شده شرکت در دو ماه نخست امسال به ۲۱۹ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال رسیده است.
 رویترز اعلام کرد؛

نوسان محدود طلا در بازارهای جهانی

می متالز - قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۶ درصد رشد به ۱۷۳۲ دلار و ۹۲ سنت رسید.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما