خبر
مواد   تحقیق و توسعه   فن آوری های نوین  
شماره جدید نشریه دانشجویی «فراسوی مواد» منتشر شد

«روش‌های آنـالیز مواد نـانـو ساختار»

می متالز - شماره دوم (گروه جدید) نشریه «فراسوی مواد»، گاهنامه انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش می متالز، ابوالفضل انوری مدیر مسوول و مسعود خلیلی سردبیر این نشریه هستند. همچنین ویراستاری علمی و ادبی این شماره از نشریه به ترتیب توسط دکتر محمد اسدی و ساجده مقدس انجام شده است.

در این شماره از نشریه مطالبی با عناوین "مقدمه روش‌های آنالیز نانو مواد"، "میکروسکوپ الکترونی روبشی و اجزای آن"، "میکروسکوپ نیروی اتمی و مکانیسم تشکیل تصویر در آن"، "میکروسکوپ الکترونی عبوری"، "آماده سازی نمونه میکروسکوپ الکترونی عبوری"، "تفنگ الکترونی میکروسکوپ الکترونی روبشی و بررسی تصاویر حاصله از آن"، "کاربرد میکروسکوپ AFM در لیتوگرافی و صنعت الکترونیک" و "شناسایی شیمیایی اتم‌های سطحی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی" از جمله مباحث و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.

نشریه دانشجویی «فراسوی مواد» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه تهران و مدیر مسئولی ابوالفضل انوری و سردبیری مسعود خلیلی به صورت گاهنامه منتشر می شود.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 

چـرا انـرژی خـورشـیـدی؟!

می متالز - نخستین شماره (گروه جدید) نشریه «فراسوی مواد»، گاهنامه انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران منتشر شد.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما