خبر
بورس و سهام   کاشی و سرامیک  
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

"کسرام" زیان خود را کاهش نداد

می متالز - شرکت پارس سرام در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۸۷۰ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، افزایش ۹۸ درصدی زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۱۲ ماهه به اسفند ۹۷، زیان هر سهم را ۴۴۰ ریال اعلام کرده بود.

به گزارش می متالز، شرکت پارس سرام با سرمایه ۶۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت  پارس سرام در دوره یاد شده، مبلغ ۵۲ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۸۷۰ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۹۸ ریالی در شناسایی زیان داشته است.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۹۴ میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

"کسرام" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۶ میلیارد و ۳۷۴ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۴۴۰ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

نظرات:

نظر خود را اینجا بنویسید:

   
   
   
 در کدال منتشر شد؛

مروری بر عملکرد یک ساله "ما"

می متالز - بیمه ما در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۵۱۹ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۴۴۰ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۸ درصدی برخوردار است.
 نسبت به دوره مشابه؛

سود هر سهم "بنیرو" دو برابر و نیم شد

می متالز - شرکت نیرو ترانس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۴ هزار ۸۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۱۶۴ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۲۵۱ درصدی برخوردار است.
 نسبت به دوره مشابه؛

سود هر سهم "کدما" ۱۰۰ درصد افزایش یافت

می متالز - شرکت معدنی دماوند در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۳۳۲ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۱۶۷ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۰۰ درصدی برخوردار است.
 طی ۱۲ ماه؛

"شخارک" ۳۵۴۱ ریال سود ساخت

می متالز - شرکت پتروشیمی خارگ در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۳ هزار و ۵۴۱ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۴ هزار و ۲۴۸ ریال اعلام شده بود، کاهش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.
 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

سود هر سهم "بپاس" افزایشی بود

می متالز - بیمه پاسارگاد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۱۶۹ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۵۹۱ ریال اعلام شده بود، افزایش ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد.
 نسبت به دوره گذشته؛

سود هر سهم "شصدف" کاهشی بود

می متالز - شرکت صنعتی دوده فام در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۸۶۲ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره گذشته که سود هر سهم ۴ هزار و ۵۳۹ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۲۷ درصدی برخوردار است.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما