تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۲:۱۲
کد خبر: ۲۱۳۵۲۸
‌می‌متالز - معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهراز اجرای ابلاغ بخشودگی جرائم کارفرمایان واحد‌های تولیدی، صنعتی، معد نی، خد ماتی و اصناف در استان خبر د اد.

به گزارش می‌متالز، حسن بحرینی افزود: د ر راستای اجرای بند (ث) تبصره ۵ قانون بود جه سال ۱۴۰۰، کارفرمایان واحد‌ها اعم از حقیقی و یا حقوقی د ولتی و غیرد ولتی برای برخورد اری از تسهیلات مزبور می‌توانند به منظور تعیین تکلیف بد هی‌هایی که تا اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسید ه است، حد اکثر تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به ثبت د رخواست از طریق سامانه خد مات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقد ام نمایند.

وی تصریح کرد: د ر صورتی که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم‌الاجرا شد ن قانون بود جه سال ۱۴۰۰ بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعد یل بیمه شد گان کارگاه اقد ام نمود ه باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعد یل شد ه یا جایگزینی آن‌ها د ر زمان د رخواست و رعایت حفظ اشتغال د ر د وره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشود گی جرائم برخورد ار خواهند شد.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صمت استان بوشهر، تاکید کرد : واحد‌های مشمول برای کسب اطلاع از جزئیات بخشنامه مذکور می‌توانند به سامانه غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند.

منبع: شاتانیوز