اخبار سرویس رسانه
افتتاح و بهره برداری از ساختمان بازسازی شده خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین شهر مبارکه
[گزارش تصویری]

افتتاح و بهره برداری از ساختمان بازسازی شده خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین شهر مبارکه

می متالز - افتتاح و بهره برداری از ساختمان بازسازی شده خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین شهر مبارکه انجام شد.
هجده روز پیش