مسکن و ساختمان
دسته بندی :
تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور اراضی بررسی می‌شود
طی هفته جاری در کمیسیون کشاورزی؛

تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور اراضی بررسی می‌شود

زمین و اراضی
انفصال از خدمت در انتظار مدیرانی که مانع استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن می‌شوند
یوسفی با اشاره به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن؛

انفصال از خدمت در انتظار مدیرانی که مانع استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن می‌شوند

زمین و اراضی
کارنامه ۹۹ حباب‌سازان ملکی
ویژه/ معاملات مسکن سال جدید با چه قیمتی شروع می‌شود؟

کارنامه ۹۹ حباب‌سازان ملکی

زمین و اراضی