اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
رویکرد تشویقی در مواجهه با سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، جایگزین رویکرد تنبیهی شود
رئیس اتاق بجنورد مطرح کرد:

رویکرد تشویقی در مواجهه با سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، جایگزین رویکرد تنبیهی شود

کارآفرینان

کـارآفـریـنـی، نیاز امروز و فردای دنیا

کارآفرینان
دست و پای کارآفرینان جبهه اقتصادی را نبندیم
حسینی کیا نوشت:

دست و پای کارآفرینان جبهه اقتصادی را نبندیم

کارآفرینان