حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
۳۵ درصد از راه‌های روستایی استان تخریب شده است
اوسطی در نشست نهایی پیگیری و نظارت میدانی رئیس مجلس در استان کردستان:

۳۵ درصد از راه‌های روستایی استان تخریب شده است

راه و راه سازی