زمین شناسی
دسته بندی :
هشدار مقامات در پی فوران آتشفشان در اندونزی

هشدار مقامات در پی فوران آتشفشان در اندونزی

مخاطرات زمین شناسی و زیست محیطی
فرونشست به مناطق اصفهان نفوذ کرده است
در دهمین جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح شد:

فرونشست به مناطق اصفهان نفوذ کرده است

مخاطرات زمین شناسی و زیست محیطی