فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
چین به عرضه ذخایر استراتژیک فلزات ادامه می‌دهد

چین به عرضه ذخایر استراتژیک فلزات ادامه می‌دهد

فلزات غیرآهنی

"سرب"؛ تنها سبزپوش بازار‌های جهانی

فلزات غیرآهنی
خودروساز بزرگ به دنبال استخراج از معادن

خودروساز بزرگ به دنبال استخراج از معادن

فلزات غیرآهنی

"مس" و "روی"؛ تنها صعودگران بازار‌های جهانی

فلزات غیرآهنی
سبزپوشی طلا در میان سرخی بازار‌های جهانی

سبزپوشی طلا در میان سرخی بازار‌های جهانی

فلزات غیرآهنی
بازار فلزات وابسته به تکنولوژی رو به پیشرفت

بازار فلزات وابسته به تکنولوژی رو به پیشرفت

فلزات غیرآهنی
جا ماندن «سرب» از صعود

جا ماندن «سرب» از صعود

فلزات غیرآهنی
تزریق آلومینیوم، مس و روی از سوی اژد‌های زرد به بازار
با هدف کاهش قیمت‌ها رقم خورد؛

تزریق آلومینیوم، مس و روی از سوی اژد‌های زرد به بازار

فلزات غیرآهنی
حرکت معکوس سرب و آلومینیوم
در بازار‌های جهانی رقم خورد؛

حرکت معکوس سرب و آلومینیوم

فلزات غیرآهنی
تقاضا برای باتری‌های لیتیومی افزایشی می‌شود

تقاضا برای باتری‌های لیتیومی افزایشی می‌شود

فلزات غیرآهنی