اجتماعی
دسته بندی :
حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت

حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت

جامعه و اجتماع
استقبال استانداری یزد از الگوی توسعه اجتماعی رسالت

استقبال استانداری یزد از الگوی توسعه اجتماعی رسالت

جامعه و اجتماع