متالورژی و مواد
دسته بندی :
تخلیه اولین محموله مواد اولیه کارخانه فروآلیاژ ازنا از طریق خطوط ریلی لرستان
با احداث و بهره برداری از خط فرعی صنعتی کارخانه فروآلیاژ ازنا محقق شد

تخلیه اولین محموله مواد اولیه کارخانه فروآلیاژ ازنا از طریق خطوط ریلی لرستان

فروآلیاژها و مواد متالورژی