انرژی
دسته بندی :
ایجاد جهانی عادلانه‌تر و سالم‌تر برای همه

ایجاد جهانی عادلانه‌تر و سالم‌تر برای همه

کاتالیست ها
پشتیبانی به سبک خوارزمی

"گسترش فناوری خوارزمی، بازوی قدرتمند صنعت فولاد"

کاتالیست ها
راه اندازی فولاد قائنات با کاتالیست‌های خوارزمی

راه اندازی فولاد قائنات با کاتالیست‌های خوارزمی

کاتالیست ها
روشن شدن کوره جدید «سرو»

روشن شدن کوره جدید «سرو»

کاتالیست ها
جهش تولید در صنعت کاتالیست کشور
گسترش فناوری به سبک خوارزمی:

جهش تولید در صنعت کاتالیست کشور

کاتالیست ها