زمین شناسی
دسته بندی :
کشف فسیل ۴۷ میلیون ساله یک مگس با شکمی پر از گرده

کشف فسیل ۴۷ میلیون ساله یک مگس با شکمی پر از گرده

فسیل شناسی و چینه شناسی