تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۳:۴۵
کد خبر: ۲۱۳۶۹۰
نائب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران:
‌می‌متالز - نائب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران گفت: اگرچه امروزه نگاه به محیط زیست عمومیت یافته، اما با پیچیدگی هم همراه است و توسعه پایدار متناسب با حفظ محیط زیست در سرلوحه اقدامات کشور‌های توسعه یافته قرار گرفته است.

به گزارش می‌متالز، حسن فروزان فرد، نائب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران، با تبریک روز جهانی محیط زیست اظهار کرد: اگرچه امروزه نگاه به محیط زیست عمومیت یافته، اما با پیچیدگی هم همراه است و توسعه پایدار متناسب با حفظ محیط زیست در سرلوحه اقدامات کشور‌های توسعه یافته قرار گرفته است.

وی افزود: در قالب موضوع‌های ۱۷گانه توسعه پایدار مبانی فردی، اجتماعی، کشاورزی و صنعتی جایگاه ویژه‌ای دارند؛ این درحالی است که تبعات محیط زیستی موجود در کشور، نشان دهنده این است که به اهمیت موضوع محیط زیست در توسعه نپرداختیم.

نائب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران با مرور وظایف سازمان محیط زیست کشور گفت: شهروندان با آگاهی از وظایف خود، موظف به حفظ محیط زیست هستند چراکه توسعه پایدار منوط به رعایت و تعاملات صحیح با طبیعت است و این وظیفه شهروندی به تنهایی از عهده سازمان محیط زیست کشور خارج است.

وی اضافه کرد: در سنوات گذشته شیب توسعه یافتگی در کشور با محیط زیست همخوانی نداشته است و نسبت بین توسعه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و توجه به محیط زیست در جامعه تبیین نشده است؛ به این معنا که برخی نسبت به این موضوع با ظرافت و حساسیت عمل می‌کنند و برخی دیگر با سطحی نگری از مقوله مهم محیط زیست عدول می‌کنند و آن را مخل توسعه یافتگی در کشور می‌دانند.

فروزان فرد توضیح داد: در کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران تلاش کردیم سرفصل‌های تناسب توسعه یافتگی با محیط زیست را تعریف کرده تا در گام نخست فعالان اقتصادی با مفاهیم توسعه پایدار و وضعیت فعلی محیط زیست ایران آشنا شوند. با ورود به نکاتی که مانع تناسب این دو مفهوم است درصدد هستیم راهکار‌های احتمالی با گفتگو و تعامل، پیش بینی و مطرح شود.

تفاوت نگرش صنایع به محیط زیست و توسعه

وی افزود: اهمیت حفظ محیط زیست از صنعت به صنعت دیگر متفاوت است و به اندیشه و افکار مدیران بنگاه‌های صنعتی برمی گردد؛ برخی از صنایع با درک اهمیت محیط زیست در توسعه پایدار اقدامات مهم و اساسی برداشته اند و در تعامل با ذینفعان فرصت‌های تولید و توسعه را همگام با محیط زیست قرار داده اند و و تبعات منفی زیست محیطی را به حداقل رسانده اند تا وجود این صنایع در فضای عمومی کسب و کار عاملی برای تخریب به جامعه محسوب نشود و آسیب‌های وارده به محیط زیست را از طریق سرمایه گذاری مناسب به حداقل رسانده اند، اما برخی از صنایع هم توجه به محیط زیست را هزینه و ضدتوسعه می‌دانند و درک صحیحی از این مهم ندارند و رویکرد مقابله‌ای را در پیش گرفته اند.

فروزان فرد گفت: اهمیت صنایع کشور به حفظ محیط زیست یکسان نیست و سابقه، توان مدیریتی و برنامه ریزی بلند مدت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی در بهبود محیط زیست در کنار توسعه پایدار نقش مهمی در این زمینه دارد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین